کتری و قوری لعابی گلدار باعث جنگ دو خانواده شد

بهبود کارایی استفاده و طراحی بازخورد زیست محیطی برای کاهش اتلاف انرژی هنگام استفاده از کتری توسط جامعه HCI در در نظر گرفته شده است.

اثرات استفاده از محرک های انطباقی بد و اشتهاآور برای تغییر رفتار مصرف کننده مورد بحث قرار گرفته است. به طور خاص، هنگامی که مصرف کنندگان از مقدار مناسب آب استفاده می کنند، با یک ستاره طلایی مجازی پاداش می گیرند.

از طرفی وقتی آب زیادی می کشند، یک پیام تقویت کننده منفی دریافت می کنند. این روش در این زمینه آزمایش نشده است. در، یک نمونه اولیه کتری با نام کتری و قوری لعابی گلدار استروپی با هدف تغییر عادت های بد پر کردن بیش از حد کتری طراحی شده است.

ایده اصلی این است که اگر کاربر کتری را بیش از حد پر کند، یک کار تنبیهی را به او تحمیل کنیم. به طور مشابه، با توجه به اینکه استفاده همزمان از کتری می تواند تاثیر منفی قابل توجهی بر شبکه داشته باشد.

یک طرح کتری جدید با هدف دستیابی به مدیریت بار و ارائه بازخورد فوری به کاربران پیشنهاد شده است. هیچ یک از این طرح ها در یک مطالعه طولی آزمایش نشده اند.

متذکر می شویم که هیچ یک از کارهای فوق بر ضبط و تجزیه و تحلیل عادات خانواده در استفاده از کتری متمرکز نیست. یک استثنا است که در آن الگوهای استفاده از کتری در زمینه زندگی کمکی افراد مبتلا به زوال عقل اولیه مورد مطالعه قرار گرفت.

با این حال، با تمرکز بر تشخیص فعالیت، کار در فقط تعداد استفاده از کتری را بدون ربط دادن یافته ها به صرفه جویی در انرژی و رفتار زیست محیطی در نظر می گیرد.بازبینی مصرف انرژی در دستیابی به حفظ انرژی بسیار مهم است.

بسیاری از روش‌های پیش‌بینی در گذشته برای پیش‌بینی بار کل در محیط‌های مسکونی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در ، تمام روش‌های پیش‌بینی بار به عنوان روش‌های مهندسی، آماری و هوش مصنوعی گروه‌بندی می‌شوند.