مربا هویج بزرگ به عنوان اکسیر جوانی معرفی شد

تعیین چربی‌های خام چربی‌های خام با روش استخراج سوکسله تعیین شدند. نمونه رطوبت پنج گرمی به همراه 150 میلی لیتر هگزان به عنوان حلال برای استخراج در یک انگشتانه قرار داده شد.

در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت تحت رفلاکس روی گوشته حرارتی قرار گرفت. سپس عصاره در هوا در دمای 100 درجه سانتیگراد خشک شد، سرد شد و برای تخمین چربی توزین شد.

تقریباً 2.0 گرم از مربا هویج بزرگ در یک فلاسک حجمی (1 لیتر از قبل گرم شده) ریخته شد و سپس 150 میلی لیتر H2SO4 0.128 مولار اضافه شد.

محلول به مدت 30 دقیقه رفلاکس شد و تا دمای اتاق خنک شد. این از طریق یک کاغذ صافی بدون خاکستر فیلتر شد و باقیمانده با آب داغ (10 میلی لیتر × 3) شسته شد.

دقیقاً 150 میلی لیتر KOH 0.22 مولار از قبل گرم شده به باقی مانده اضافه شد و به مدت 30 دقیقه رفلاکس شد. سرد شد، فیلتر شد و باقیمانده با استون شسته شد.

باقیمانده در دمای 130 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت در آون خشک شد، وزن شد و باقیمانده خشک شده در دمای 500 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت خاکستر شد و خنک شد و وزن شد.

از کاهش وزن برای تخمین محتوای فیبر استفاده شد.تعیین محتویات پروتئین محتوای پروتئین خام با روش میکرو کجلدال تعیین شد. محتوای پروتئین با استفاده از رابطه تخمین زده شد و ضریب تبدیل پروتئین است.

پودر هویج از هر رقم در یک فلاسک هضم کجلدال ریخته شد و به دنبال آن یک کاتالیزور و 10 میلی لیتر H2SO4 غلیظ اضافه شد. فلاسک به طور مداوم در هود بخار حرارت داده شد تا زمانی که محلول سبز رنگی به دست آید.

حرارت دادن به مدت 30 دقیقه قبل از سرد شدن ادامه یافت. آب مقطر (10 میلی لیتر) به هضم سرد شده اضافه شد و به شدت تکان داده شد. هضم به یک بالن حجمی 100 میلی لیتری منتقل شد و با آب روی آن قرار گرفت.