زنی در قالب لوله سیمانی کیک تولد پخت

نمونه‌های هسته ریل در عمل برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌های مواد لوله‌های بتنی به منظور بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در مورد اقدامات بازسازی گرفته می‌شوند.

تحقیقات قبلی نشان داده است که قالب لوله سیمانی با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است. در این مقاله، نتایج نمونه‌های قالب با نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی ترک‌خوردگی لوله در مقیاس کامل مقایسه می‌شود.

نشان داده شده است که بتن لوله های فاضلاب فرسوده تنوع قابل توجهی در ویژگی های مواد نشان می دهد. علاوه بر این نشان داده شده است.

تشکیل اترینگیت در اثر خوردگی سولفوریک بیوشیمیایی لزوماً محدود به قالب لوله نیست و همچنین تخریب مواد لوله که با عمق کربناته شدن اندازه گیری می شود.

در داخل و خارج لوله رخ می دهد. نتیجه گیری می شود که استحکام شکافت کششی و عمق کربناته شدن دو پارامتر ویژگی ماده نمونه برداری قالب با همبستگی به اندازه کافی بالا با استحکام ساختاری لوله هستند.

ضخامت ماده بتن “سالم” باقی مانده پارامتر بهینه است، زیرا این به کوچکترین اندازه نمونه نیاز دارد. اطلاعات با کیفیت بالا در مورد وضعیت واقعی دارایی ها پیش نیازی برای مدیریت کافی دارایی فاضلاب است.

در حال حاضر، سن لوله و بازرسی بصری فاضلاب به طور معمول منابع اولیه اطلاعات مورد استفاده برای تصمیم گیری برای بازسازی فاضلاب هستند.

با این حال، این عمل کاملاً مطابق با استراتژی توانبخشی تعریف شده مطابق با استاندارد نیست. نشان داده اند که بازرسی های بصری منبع غیر قابل اعتمادی از اطلاعات با عدم قطعیت قابل توجه است.

علاوه بر این، بازرسی بصری خرابی نامرئی، مانند خوردگی در دیواره بیرونی قالب فاضلاب را آشکار نخواهد کرد. در نتیجه، نمی توان استحکام باقی مانده لوله فاضلاب را با استفاده از داده های بازرسی دوربین تلویزیون مدار بسته بدست آورد.

فرآیند قالب گیری ارتعاشی پلت فرم اختراع حاضر برای فرم عمودی، افقی استفاده می شود، برای لوله های بتنی زرهی لوله های بتنی استوانه ای فولادی پیش تنیده، لوله های زهکشی بتنی پوشش داخلی محافظ در برابر خوردگی سیمان کاربرد دارد.