الکتروپمپ دیزل ساز شهری را به آتش کشاند

ویژگی های سیستم الکتروپمپ دیزل ساز در شرایط پمپ معمولی و شرایط عملیاتی خاص با جزئیات مقایسه شده است. در بخش “شبیه سازی عددی”، روش عددی و طرح حل برای پمپ جریان مکند.

نوسانات سطح آب در قسمت های بالا و پایین بسیار زیاد است، به این معنی که سیستم های پمپ جریان محوری باید با تقاضاهای متغیر در عملکرد واقعی مقابله کنند.

به عنوان مثال، زمانی که اختلاف سطح آب بالادست و پایین دست بسیار کم است، باید از یک سیستم پمپ جریان محوری برای زهکشی تقریباً صفر استفاده شود.

هنگامی که سطح آب بالادست بالاتر از سطح آب پایین دست است، سیستم پمپ جریان محوری ممکن است نیاز به بالا بردن معکوس آب داشته باشد، و سیستم پمپ جریان محوری نیز می تواند برای تولید برق از آب باقیمانده بالادست استفاده شود.

در سال‌های اخیر، تعداد فزاینده‌ای از محققین متذکر شده‌اند که ضربان فشار در داخل ماشین‌های هیدرولیک یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عملکرد ایمن و پایدار سیستم‌های ماشین‌های هیدرولیک است.

تجزیه و تحلیل ویژگی های هیدرودینامیکی ماشین آلات هیدرولیک 14. با این حال، تحقیقات فعلی در مورد ویژگی‌های هیدرودینامیکی سیستم‌های پمپ جریان محوری تحت شرایط استفاده خاص هنوز پراکنده است.

تحقیقات عمدتاً بر روی ویژگی‌های انرژی سیستم‌های پمپ تحت شرایط استفاده خاص تمرکز دارد. در مورد ویژگی های هیدرودینامیکی سیستم های پمپ، به ویژه نوسانات فشار در پمپ ها، مقایسه و بحث عمیقی وجود ندارد.

این همچنین منجر به قضاوت ناکارآمد در مورد ایمنی و پایداری سیستم پمپ در شرایط استفاده خاص می شود.بقیه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است.

مدل هیدرولیک سیستم پمپ جریان محوری مورد استفاده در آزمایش در بخش “شیء تحقیق” معرفی شده است. در بخش “سیستم آزمایشی” پارامترهای خاص سیستم آزمایشی و روش آزمایش آزمایشی معرفی شده است.

در بخش “نتایج آزمایش و تجزیه و تحلیل”، این مقاله به تجزیه و تحلیل قانون انتشار ضربان فشار در پمپ سیستم پمپ جریان محوری تحت شرایط عملیاتی خاص از دو جنبه حوزه زمان و حوزه فرکانس و ضربان فشار می‌پردازد.

نتایج تحقیقات اصلی تا کنون هنوز بر ویژگی های هیدرودینامیکی شرایط پمپ های معمولی متمرکز شده است. مطالعات کمی در مورد ویژگی های هیدرودینامیکی سیستم های پمپ جریان محوری تحت شرایط استفاده خاص وجود دارد.